تبلیغات
دبستان شاهد شهر ستان کوهدشت - درست یا نادرست

درست یا نادرست

درست یا نادرست

كتاب فارسی سوم برای تقویت توانایی ادراكی زبان آموزان، نگاه ویژه ای به درك متن دارد. در پایان هر درس
فعالیت "درست و نادرست" و "درك مطلب" به آموزش درك متن می پردازد. همچنین صامت خوانیِ متن های
"بخوان و بیندیش" و پاسخ به سؤا ل های "درك و دریافت" در انتهای آن ها، كمك ویژ ه ای به ایجاد عادت صامت
خوانی و تقویت تمركز خوانداری می كند. موضوع درك متن در یك فرایند گام به گام طرّاحی شده است و

سازماندهی عناصركتاب بر نظمی استوار است. سؤال های "درست و نادرست"، "درك مطلب" و "درك و دریافت" با توجه به سطوح درك متن طراحی شده اند. به عبارت دیگر در دروس ابتدای كتاب، سؤال ها بر درك اطّلاعات صریح متن، متمركز شده است و به ترتیب استنباط، تلفیق و تفسیر اطّلاعات متن نیز مورد توجه قرار می گیرد.


برای افزایش تمرکز شنیداری دانش آموزان در درس فارسی ،درک پیام درس و تمرکز بر متن درس دانش آموزان می توانند در زنگ هنر آدمك هایی به رنگ سبز و قرمز با مقوّا بسازند و به نی وصل كنند. اگر جمله های كه می خوانید
درست بود، دانش آموز آدمك سبز را بلند كند و اگر جمله، نادرست بود، از آدمك قرمز استفاده كند.

   [ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ 02:49 ب.ظ ] [ مدیر دبستان ]