درست یا نادرست

درست یا نادرست

كتاب فارسی سوم برای تقویت توانایی ادراكی زبان آموزان، نگاه ویژه ای به درك متن دارد. در پایان هر درس
فعالیت "درست و نادرست" و "درك مطلب" به آموزش درك متن می پردازد. همچنین صامت خوانیِ متن های
"بخوان و بیندیش" و پاسخ به سؤا ل های "درك و دریافت" در انتهای آن ها، كمك ویژ ه ای به ایجاد عادت صامت
خوانی و تقویت تمركز خوانداری می كند. موضوع درك متن در یك فرایند گام به گام طرّاحی شده است و

سازماندهی عناصركتاب بر نظمی استوار است. سؤال های "درست و نادرست"، "درك مطلب" و "درك و دریافت" با توجه به سطوح درك متن طراحی شده اند. به عبارت دیگر در دروس ابتدای كتاب، سؤال ها بر درك اطّلاعات صریح متن، متمركز شده است و به ترتیب استنباط، تلفیق و تفسیر اطّلاعات متن نیز مورد توجه قرار می گیرد.


برای افزایش تمرکز شنیداری دانش آموزان در درس فارسی ،درک پیام درس و تمرکز بر متن درس دانش آموزان می توانند در زنگ هنر آدمك هایی به رنگ سبز و قرمز با مقوّا بسازند و به نی وصل كنند. اگر جمله های كه می خوانید
درست بود، دانش آموز آدمك سبز را بلند كند و اگر جمله، نادرست بود، از آدمك قرمز استفاده كند.

   [ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ 02:49 ب.ظ ] [ مدیر دبستان ]