کلید های انتخاب دوست

کلید های انتخاب دوست

امام علی (ع): ازدوستی با نادان پرهیز کن  که می خواهد به تو سودرساند وزیان می بیند.

*********************************************************************************

*دوست خوب فقط در شادی دوستانش شریک نیست

*دوست خوب هیچ وقت شخصیت دوستش را جلوی دیگران خرد نمی کند

*دوست خوب از اعتماد دوستش به خود سوء استفاده نمی کند

*دوست خوب بیشتر به جنبه های مثبت دوستش نگاه می کند

 

چه گونه دوست واقعی خود رابشناسیم

 

*دوست واقعی شانه هایش از گریه تو تر می شود

*دوست واقعی در گرفتاری و مشکلات زود تر به کمک تو می آید

*دوست واقعی در حل مشکلات با تواس وبه تو کمک می کند

 

 
[ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ 02:31 ب.ظ ] [ مدیر دبستان ]