کادر دفتری دبستان  عوامل اجرایی


  1-آسیه شیخی           مدیر

2-صغری مهدی پور        معاون آموزشی

3-ناهید کوشکی           معاون آموزشی

4-کبری نقی پور          معاون پرورشی

5-میترا آ زا دگان           معاون اجرایی
 
6-قمر ناز ضرونی         خدمتگذار

7- احمد سوری           سرایدار   آموزگاران

1- زینب ابراهیمی            پایه اول

2-نادیه مهدی شاهیوند     پایه اول

3-فرحناز آ زادبخت             پایه دوم

4- والیه خوشناموند           پایه دوم

5-مهوش صحرایی             پایه دوم

6-زلیخا ضرونی                پایه سوم
 
7- خدیجه پیری                پایه سوم

8- ستاره کشوری             پایه سوم

9- احترام فیاض بخش       پایه چهارم

10-صغری شاطری          پایه چهارم

11-مهین مرادی فر          پایه پنجم

12- مهری امرایی            پایه پنجم

13-مینا بهرامی               پایه ششم

14-پروین خامسی         پایه ششم[ پنجشنبه 16 مهر 1394 ] [ 09:27 ق.ظ ] [ مدیر دبستان ]